Bài 3: Điều kiện (IF) trong Javascript

461 lượt xem và 0 bình luận
Tags:
 • if
 • điều khiện
 • nếu thì
 • if trong javascript
 • if on javascript
 • if else

 • Admin
   28 thág 3, 14:37

  Bài 3: Điều kiện (IF) trong Javascript


  [b]IF - ELSE[/b]

  1. var a = 1;
  2. var b = 1;
  3. if(a ==b) {
  4. console.log('Nếu a=b thì tôi xuất hiện');
  5. }  else {
  6. console.log('Do a không = b nên tôi xuất hiện');
  7. }

  [b]switch... case[/b]
  1. switch (biểu_thức_điều_kiện) {
  2.     case kết_quả_1:
  3.         //khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
  4.         break;
  5.     case kết_quả_2:
  6.        // khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
  7.         break;
  8.     default:
  9.         //khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
  10.         break;
  11. }


  [b]Khác[/b]
  1. var a = 1;
  2. (a==1) ? ' nếu a == 1 tôi sẽ xuất hiện': 'còn không tôi sẽ xuất hiện.';

  Đã chỉnh sửa


  Quảng Cáo