Bài 3: Điều kiện (IF) trong Javascript

991 lượt xem và 0 bình luận
Tags:
 • if
 • điều khiện
 • nếu thì
 • if trong javascript
 • if on javascript
 • if else

 • Admin
   Thứ Bảy 28 thág 3 2020

  Bài 3: Điều kiện (IF) trong Javascript


  [b]IF - ELSE[/b] [code=js] var a = 1; var b = 1; if(a ==b) { console.log('Nếu a=b thì tôi xuất hiện'); } else { console.log('Do a không = b nên tôi xuất hiện'); } [/code] [b]switch... case[/b] [code=js] switch (biểu_thức_điều_kiện) { case kết_quả_1: //khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1; break; case kết_quả_2: // khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2; break; default: //khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác; break; } [/code] [b]Khác[/b] [code=js] var a = 1; (a==1) ? ' nếu a == 1 tôi sẽ xuất hiện': 'còn không tôi sẽ xuất hiện.'; [/code]
  Đã chỉnh sửa


  Quảng Cáo