Bài 2: Thuật Toán Javascript

Admin
 28 thág 3, 14:28

Bài 2: Thuật Toán Javascript


[b]Cộng trừ trong Javascript[/b]

 1. var a = 1;
 2. var b= 2;
 3. var c = 0;
 4. c = a-b ///// kết quả = -1;
 5. c = a+b /// kết quả = 3;
 6. c = a*b /// kết quả = 2;
 7. c= a/b // kết quả = 0.5///


[b]Lưu ý khi tính toán trong javascript[/b]
 1. /*  lưu ý : ' = " nhé.
 2. ví dụ như giá trị a thay vì =1 thì lại là a = "1" thì các bạn cần lưu ý như sau.
 3. */
 4. var a = "1";
 5. var b = "2";
 6. //result
 7. a+b /// => kết quả sẽ là 12
 8. ///Tương tự các phép tính khác cũng như vậy.
 9. //cách khắc phục thì bạn làm như sau :
 10. +a + +b /// => =3
 11. //hoặc
 12. var a+="1";
 13. var b+="2";
 14. a+b // =3


[b]Tăng, giảm[/b]
 1. var a =2;
 2. var b;
 3. b = a++; // a = 3, b = 2
 4. b = ++a; // a = 3, b = 3
 5. b = a--; // a = 1, b = 2
 6. b = --a; // a = 1, b = 1

[b]So sánh[/b]
[i] ==[/i] : Bằng nhau.
[i]!=[/i] : Khác bằng
[i] ===[/i] : Bằng bằng nhau và cũng loại : ví dụ :
 1. var a = 3;
 2. (a==="3") /// true.
 3. (a=="3") // false.

[i]!==[/i] : Khác bằng nhau và khác loại : ví duk :
 1. var a =3;
 2. (a !== "2") /// true.
 3. (a !== 3) /// false;

[i]>[/i] : lớn hơn
[i]>=[/i] : lớn hơn hoặc bằng
[i]<=[/i] : bé hơn hoặc bằng
[i]<[/i] : bé hoặc bằng
ví dụ chung :
 1. var result;
 2. result = 3 == "3"; // result = true
 3. result = 3 != 3; // result = false
 4. result = 3 === "3"; // result = false
 5. result = 3 !== "3"; // result = true
 6. result = 3 > 4; // result = false
 7. result = 3 < 4; // result = true
 8. result = 3 >= 3; // result = true
 9. result = 3 <= 4; // result = true

[b]luận lý [/b]
 1. /*
 2. || : hoặc
 3. && : và
 4. ! : khác
 5. */
 6. var a = 1;
 7. var b= 2;
 8. (a == 1 && b == 2) // true;
 9. (a ==2 && b ==1) // false;
 10. (a !=2  || b == 2) // true - nếu a !=2 hoặc b = 2 sẽ đúng.

Đã chỉnh sửa


Quảng Cáo