Bài 2: Thuật Toán Javascript

Admin
 Thứ Bảy 28 thág 3 2020

Bài 2: Thuật Toán Javascript


[b]Cộng trừ trong Javascript[/b] [code=js] var a = 1; var b= 2; var c = 0; c = a-b ///// kết quả = -1; c = a+b /// kết quả = 3; c = a*b /// kết quả = 2; c= a/b // kết quả = 0.5/// [/code] [b]Lưu ý khi tính toán trong javascript[/b] [code=js] /* lưu ý : ' = " nhé. ví dụ như giá trị a thay vì =1 thì lại là a = "1" thì các bạn cần lưu ý như sau. */ var a = "1"; var b = "2"; //result a+b /// => kết quả sẽ là 12 ///Tương tự các phép tính khác cũng như vậy. //cách khắc phục thì bạn làm như sau : +a + +b /// => =3 //hoặc var a+="1"; var b+="2"; a+b // =3 [/code] [b]Tăng, giảm[/b] [code=js] var a =2; var b; b = a++; // a = 3, b = 2 b = ++a; // a = 3, b = 3 b = a--; // a = 1, b = 2 b = --a; // a = 1, b = 1 [/code] [b]So sánh[/b] [i] ==[/i] : Bằng nhau. [i]!=[/i] : Khác bằng [i] ===[/i] : Bằng bằng nhau và cũng loại : ví dụ : [code=js] var a = 3; (a==="3") /// true. (a=="3") // false. [/code] [i]!==[/i] : Khác bằng nhau và khác loại : ví duk : [code=js] var a =3; (a !== "2") /// true. (a !== 3) /// false; [/code] [i]>[/i] : lớn hơn [i]>=[/i] : lớn hơn hoặc bằng [i]<=[/i] : bé hơn hoặc bằng [i]<[/i] : bé hoặc bằng ví dụ chung : [code=js] var result; result = 3 == "3"; // result = true result = 3 != 3; // result = false result = 3 === "3"; // result = false result = 3 !== "3"; // result = true result = 3 > 4; // result = false result = 3 < 4; // result = true result = 3 >= 3; // result = true result = 3 <= 4; // result = true [/code] [b]luận lý [/b] [code=js] /* || : hoặc && : và ! : khác */ var a = 1; var b= 2; (a == 1 && b == 2) // true; (a ==2 && b ==1) // false; (a !=2 || b == 2) // true - nếu a !=2 hoặc b = 2 sẽ đúng. [/code]
Đã chỉnh sửa


Quảng Cáo